STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 Stowarzyszenie w Nowym Antoninie
 Stowarzyszenie w Firleju
 Stowarzyszenie w Woli Skromowskiej
 Program Integracji Społecznej (PPWOW)
 Edukacja
 Wolontariat
 Konkursy
 Regulamin
 Galeria
 Kontakt
 • Program Integracji Społecznej (PPWOW)

  jest jednym z komponentów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW). Na jego realizację przeznaczono 47,21 mln euro, w tym 40 mln euro na usługi społeczne w ramach Programu Integracji Społecznej. Program jest realizowany na podstawie umowy pożyczki z Bankiem Światowym. Lubelszczyzna otrzymała ponad 8 mln euro.

  Cele Programu Integracji Społecznej:

  ü      Wypracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych metodami partycypacyjnymi.

  ü      Zbudowanie partnerstwa lokalnego, w którym uczestniczą podmioty działające na terenie gminy: organizacje społeczne, pozarządowe, przedsiębiorcy, Kościół, lokalni liderzy.

  ü      Wykształcenie umiejętności aplikowania po środki zewnętrzne.

  ü      Zwiększenie ilości usług w gminie świadczonych przez podmioty zewnętrzne.

  ü      Wystąpienie w gminie nowych usług i usługodawców.

  ü      Zwiększenie ilości wniosków o partnerskim charakterze złożonych z terenu gminy do zewnętrznych źródeł finansowania.

   Podręcznik operacyjny (kliknij żeby otworzyć - PDF) 

   


  Usługi skierowane do różnych grup odbiorców tj.
  1. Ludzi starszych

  - Usługi opiekuńcze o różnym zakresie i charakterze zależnie od indywidualnych potrzeb organizowane przez różne podmioty - pomoc sąsiedzka, profesjonalne opiekunki realizujące specjalistyczne usługi,
  - Środowiskowe formy opieki nad osobami w podeszłym wieku, dostosowujące swoje usługi do potrzeb i oczekiwań tych osób, /pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb, rozwoju zainteresowań i samorealizacji/,
  - Rozwój usług wspomagających, ułatwiających codzienne funkcjonowanie/ dostęp do informacji, gastronomia, transport, kształcenie ustawiczne/.
  - Rozwój form pomocy w okresowym wyręczaniu opiekunów rodzinnych,
  - Mieszkania chronione dające możliwość maksymalnie długiej samodzielności,
  - Wspieranie różnych form samopomocy
  - Rozwój instytucjonalnych form opieki.
  2. Dzieci i młodzieży
  - Rozwój sieci świetlic środowiskowych dostępnych dla wszystkich dzieci z szeroką ofertą dającą możliwość rozwoju zainteresowań, promującą pożądane zachowania, kształtującą właściwe postawy oraz zapewniającą pomoc w edukacji czy dającą możliwość zjedzenia ciepłego posiłku,
  - Tworzenie klubów młodzieżowych z ofertą adekwatną dla potrzeb nastolatków opartą na samorządności i samoorganizacji z udziałem wychowawcy,
  - Tworzenie kawiarenek internetowych,
  - Tworzenie sieci poradnictwa i wspierania w sytuacjach kryzysowych ale również poradnictwa zawodowego dla młodzieży,
  - Tworzenie oferty działań woluntarystycznych przez młodzież na rzecz innych grup wymagających pomocy w śroskładanie przez zainteresowane podmioty ofert w otwartym konkursie
  5. ocena złożonych ofert pod względem wykonalności, kosztów, jakości i doświadczenia
  6. wyłonienie realizatora zadania
  7. przygotowanie uzasadnienia wyboru realizatora zadania
  8. przygotowanie umowy na realizację zadania
  9. akceptacja projektu umowy przez ROPS – jeśli pierwsza w gminie lub przez Bank – jeśli pierwsza w województwie
  10. zawarcie umowy z realizatorem zadania
  11. publikacja uzasadnienia wyboru realizatora zadania w BIP dowisku lokalnym,
  - Tworzenie zastępczych form opieki głównie rodzinnej dla dzieci i młodzieży, której rodzice niewłaściwie wywiązują się ze swoich obowiązków.
  3. Rodzin z dziećmi
  - Rozwój poradnictwa prawnego, socjalnego, rodzinnego oraz pedagogiczno – psychologicznego,
  - Rozwój opieki instytucjonalnej nad dziećmi w wieku szkolnym i młodszym,
  - Rozwój czasowej, opieki nad dziećmi,
  - Mini przedszkola lub mini żłobki o charakterze rodzinnym.
  Dofinansowanie:
  Pomoc w ramach Programu mogą otrzymać gminy zakwalifikowane do udziału w Programie na podstawie czterech grup wskaźników związanych z:
  - cechami położenia
  - demograficzną charakterystyką mieszkańców
  - problemami gospodarczymi
  - problemami społecznymi
  Realizacja zadań:
  Realizacja zadań w ramach Programu spoczywać będzie na gminach.
  Wybór realizatora zadania, w zależności od rodzaju realizowanego przez gminę zadania odbywać się będzie w oparciu o procedury krajowe:
  - ustawa z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej lub
  - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  Wzory ofert na realizację zadania stanowią odpowiednio:
  Rozporządzenie MPS z dnia 8 marca 2005 r., w sprawie określenia wzoru ofert podmiotu uprawnionego
  Rozporządzenie MPiPS z dnia 27 grudnia 2005 r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadnia

  Etapy procedury kontraktowania:
  1. opracowanie przez gminę treści projektu
  2. akceptacja powyższego projektu przez ROPS – jeśli umowa pierwsza w gminie lub Bank – jeśli umowa pierwsza w województwie
  3. publikacja ogłoszenia przez gminę w BIP, prasie, na tablicy ogłoszeń oraz przez ROPS na stronie internetowej
  4.składanie przez zainteresowane podmioty ofert w otwartym konkursie

  5. ocena złożonych ofert pod względem wykonalności, kosztów, jakości i doświadczenia
  6. wyłonienie realizatora zadania
  7. przygotowanie uzasadnienia wyboru realizatora zadania
  8. przygotowanie umowy na realizację zadania
  9. akceptacja projektu umowy przez ROPS – jeśli pierwsza w gminie lub przez Bank – jeśli pierwsza w województwie
  10. zawarcie umowy z realizatorem zadania
  11. publikacja uzasadnienia wyboru realizatora zadania w BIP